Barn far illa när vårdlänkarna brister

Väntetider på uppemot två år på behandling, för få vårdplatser, för lite personal och vårdkedjor med brustna länkar – situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen är oroande, för att inte säga mycket allvarlig. Det krävs helhetsgrepp och sömlöst samarbete på alla nivåer för att på allvar komma till rätta med de växande köerna för barn med psykisk ohälsa.

Det konstaterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan det kritiska läget för vården av barn och unga med psykisk ohälsa diskuterats på hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

S-ledamöterna i regionens psykiatriberedning och HSS har vid upprepade tillfällen efterlyst tidigare och bättre samordnade insatser av både sjukvården och kommunerna för att avlasta BUP.

– Det är givetvis fullkomligt oacceptabelt att ett sjukt barn ska behöva vänta merparten av mellanstadiet innan det får hjälp. Alla vet att ju tidigare insatser sätts in, desto bättre, säger Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS.

Visst behövs mer resurser till specialistnivån BUP. Men man missar helheten, vikten av en fungerande första linje och av att enkelt kunna få kontakt med vården, menar Kerstin Brunnström (S), HSS-ledamot och även vice ordförande i regionens psykiatriberedning:

– Majoriteten ägnar sig åt att reparera varje vårdnivå för sig. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, och vi har länge påpekat vikten av att samordna stödet för dem med psykisk ohälsa. Inte minst den kommunala elevhälsan har en viktig roll, som inte den moderatledda majoriteten vill se. Därmed brister kedjan redan från start, säger hon.

I tillgänglighetsmätningar ligger VGR i botten, långt efter både Stockholm och Skåne. Och ingen förbättring syns, snarare det motsatta.

”Ju tidigare vården kan erbjuda insatser desto mindre risk för ökade symptom och funktionsnedsättning. Primärvården och andra aktörer, exempelvis elevhälsovård och socialtjänst är viktiga både för identifikation och tidiga insatser. Tillgängligheten till första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa är också central för att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska klara sitt uppdrag för de barn och unga som kräver specialistpsykiatrins insatser”, står det i den uppföljning som regionens tjänstepersoner gjort, och som var klar i december. Då är det särskilt allvarligt att den av socialdemokraterna begärda uppföljningen av hur primärvården tar hand om barn och unga med psykisk sjukdom eller ohälsa, som också rapporterats för HSS, visar att det inte finns någon tillgänglighet att tala om bland regionens vårdcentraler, förutom hos de elva vårdcentraler som fått extra resurser.

– Det är beklagligt att den moderatledda majoriteten väljer att inte följa rekommendationer vare sig från de egna tjänstemännen eller den handlingsplan som SKL tog fram 2016. Den är ett bra verktyg, särskilt som den S-ledda regeringen också skickat med goda ekonomiska resurser för att genomföra den. Men Västra Götalandsregionens M-styre verkar måttligt intresserad av att ta till sig andra lösningar än det lappande och lagande som man själv kommit på, säger Jim Aleberg (S).

Jim Aleberg (S)
Kerstin Brunnström (S)

 

facebook Twitter Email