Inom kort kommer regionens anställda, tack vare ett initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), att ha en olycksfallsförsäkring som täcker också arbete i hemmet. ”Hemarbete när det är möjligt är ett mantra från Folkhälsomyndigheten. Då är det vårt ansvar som arbetsgivare att se till att arbetsmarknadens skydd också täcker arbete i hemmet”, kommenterar Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i VGR.

I SCB:s senaste arbetskraftsundersökningar (AKU) så uppger var tredje person som arbetar att de gör det hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Sannolikt gäller detta även för personal inom Västra Götalandsregionen.

      Helén Eliasson (S)

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån.
I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
I AFA:s (Avtalsförsäkring för anställd) villkor står det bland annat att olycksfallet ska ha ”…ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.” Kraven innebär de facto att arbetsgivaren ska kunna säkerställa en helt korrekt hemarbetsmiljö fri från risker för ohälsa och olycksfall, vilket i verkligheten är en utopi.

– Det kan bli en mycket svår, för att inte säga omöjlig, gränsdragning i rådande läge. En arbetsskada hos någon som jobbar hemma riskerar därför att bli väldigt dyrbar, såväl för den enskilde som för regionen som arbetsgivare, konstaterar Helén Eliasson (S).

Socialdemokraterna har därför tagit initiativ till att VGR ska stärka skyddet och vid dagens regionstyrelsemöte fattades beslut om att upphandling av en förstärkt försäkring ska göras.

facebook Twitter Email