Kollektivtrafiken behöver en nystart, med satsningar och fokus på hållbart resande för alla resenärer. Utgångsläget för förändringarna ska vara att förenkla för resenärerna, öka tillgängligheten, att tidtabeller hålls och att det gemensamma resandet ses som ett trovärdigt och pålitligt alternativ oavsett var i regionen du bor. Den nystarten har vi socialdemokrater i vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för 2021 och de kommande åren, skriver Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Den pandemi vi lever med har slagit hårt mot kollektivtrafiken, såväl mot de resande som mot personal och Västtrafik som bolag. Både resenärer och personal, framförallt i de större städerna och de mest frekventerade stråken, har stundtals hamnat i mycket svåra avväganden – trängsel och risk för smitta eller inte kunna ta sig till jobb och utbildning.

Den oro många känner inför fortsatt kollektivt resande är förståelig och måste hanteras med stor respekt, såväl nu som i framtiden. Säkerheten ska prioriteras, vare sig det gäller pandemi, trafiken eller miljön, såväl i form av klimat som trygghet för anställda och resenärer.

Därför behöver kollektivtrafiken en nystart, med satsningar och fokus på hållbart resande för alla resenärer. Den nystarten har vi socialdemokrater i vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för 2021 och de kommande åren.

Framtiden behöver fler som reser kollektivt. För att resandet i regionen ska fungera krävs en robust och effektiv infrastruktur och kollektivtrafik. Satsningar som görs ska leda till fler biljettbärare som reser till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteterna.  Utgångsläget för förändringarna måste vara att förenkla för resenärerna, öka tillgängligheten, att tidtabeller hålls och att det gemensamma resandet ses som ett trovärdigt och pålitligt alternativ oavsett var i regionen du bor. Den trängsel som finns i städerna måste mötas på olika sätt. Det kan handla om ökad turtäthet i rusningstid, men också alternativa lösningar som nya färdmedel eller förbättrade cykelstråk. För boende på landsbygd handlar det om att stärka närtrafiken och utveckla den anropsstyrda trafiken. Tillgängligheten måste också öka för dem med olika funktionsvariationer. Dit hör att hållplatsutrop i fordonen måste fungera för att underlätta för synskadade.

Ett viktigt incitament för att resa kollektivt är också vad det biljetten kostar. Ur ett jämlikhetsperspektiv är biljettpriset en viktig faktor, inte minst för de grupper som har en utsatt ekonomisk situation och/eller inte har möjlighet att välja annat sätt att resa på. Barn i skolåldern, unga som ofta har en mycket osäker ekonomisk sits och våra äldsta invånare är några av dessa. Här behövs särskilda satsningar. Därför vill vi socialdemokrater successivt återinföra ungdomsrabatten upp till 25 år samt en seniorbiljett till låg årlig kostnad som gäller i Västtrafiks alla tre zoner.

På detta sätt kan regionpolitiken ta viktiga steg mot de mål vi alla behöver: ökad jämlikhet, minskade utsläpp, förbättrat klimat och än mer hållbara resor.

Alex Bergström (S)
facebook Twitter Email