Förbättra arbetsmiljön – F.A.Q.

F.A.Q. - fem snabba svar om hur vi vill förbättra arbetsmiljön!

Det har länge vittnats om att personalen är stressad och sjukskrivningstalen ökar. Vad vill vi göra för att förbättra arbetsmiljön i sjukvården?

Vi Socialdemokrater har god facklig-politisk samverkan och vet att de som arbetar i verksamheterna vet bäst hur arbetsmiljön behöver utformas för att passa personalen. För att ge verksamheten rätt förutsättningar behövs tillitsbaserat ledarskap på alla nivåer. Höga sjukskrivningstal är tydliga signaler om att arbetsmiljö och dito villkor måste ses över. Sjukskrivningar kostar mycket, både i pengar och i onödigt slit för personalen, vilket inte sällan slutar i ännu fler sjukskrivningar och på sikt även i uppsägningar. Det är en ond spiral som ska brytas. Det är också en viktig jämställdhetsfråga eftersom många av vårdyrkena är kvinnodominerade. Kompetensutveckling för chefer och medarbetare på alla nivåer är viktig för att åstadkomma välfungerande verksamheter, liksom ökat inflytande och möjligheter till uppgiftsväxling.

Vad menar vi med facklig-politisk samverkan?

Att vi tillsammans med de fackliga ser över vilka åtgärder som kan göras för att förbättra för personalen. De fackliga ombuden är utsedda av personalen och har mycket god insyn i arbetsmiljöarbetet. Det är också ett sätt för personalen att få gehör för sina åsikter till politiskt håll. Vi lyssnar noggrant på fackens erfarenheter och fattar många beslut därefter.

Hur ska vi minska mängden administration och öka tillitsstyrningen?

Vi ska se över uppgiftsväxlingen mellan yrkesgrupperna för att avlasta personal och ge yrkesgrupperna möjlighet att utöva sin kompetens på bästa sätt. Vårdpersonalens arbetstyngd har på senare år ökat inte minst på grund av att arbetsuppgifter som inte är direkt patientknutna har lagts på dem. Det handlar om såväl administration som städ-, lager- och transportuppgifter. Även i detta avseende är det viktigt att rätt person gör rätt saker. Vi vill därför öka antalet anställda inom servicefunktionerna för att avlasta sjukvårdspersonalen och renodla arbetsinsatserna.

Varför är orsaken till att det brister i arbetsmiljön idag på många ställen i sjukvården?

Frågan är komplex och hänger ihop med många saker som är beroende av varandra. Kortfattat och förenklat kan man beskriva det att när personal inte får rätt grundförutsättningar till god arbetsmiljö leder det till sjukskrivningar, som i sin tur gör att personalen som är kvar jobbar med mer pressade scheman och en konsekvens som då uppstår är att de behöver gå ner i arbetstid. Det försvinner kompetens, vilket i sig blir en stress, och sedan pågår en ond spiral nedåt. Vi vill vända den här trenden.

Varför har problemen med arbetsmiljön inte åtgärdats tidigare?

Moderaterna har styrt regionen tillsammans med C, L, KD och MP i nästan 8 år och ansvarar för fördelningen av pengar till verksamheterna. När de offentliga sjukhusen inte fått de pengar som behövs – har det lett till sparkrav som i sin tur lett till att personalen fått löner under rikssnittet, vårdplatserna har minskat och arbetsmiljön blivit sämre. Vi vill ge de offentliga sjukhusen rätt finansiering för att skapa möjligheter att bedriva ordentlig verksamhet.

Vill du läsa mer om hur vi vill förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen? Klicka här!

facebook Twitter Email